Close
Enter your search into one or more of the boxes below:
You can refine your search by selecting from any of the options below:
Search
Study & Master Siswati Learner's Book Incwadzi Yemfundzi

Study & Master Siswati Learner's Book Incwadzi Yemfundzi (Paperback)

£17.45
Usually despatched within 2 weeks.
Order now for Free delivery in the UK.
More on delivery...

Synopsis

Study & Master Luju Lwelulwimi LweSiswati ubhalwe bothishela labanelwati lolujulile ngekufundziswa kweSiswati etikolweni ekucinisekeni kutsi inshisekelo, inchubo kanye nalokucuketfwe Sitatimende Savelonkhe Sekharikhulamu nenchubomgomo Yekuhlola kuhunyushwe ngendlela leshaya emhlolweni kubuye futsi kwetfulelwe bafundzisi nebafundzi ngalobukhulu buciko. Lencwadzi yemfundzi lenhle nakangaka itawetfulela bafundzi naletinye tetsamelilwati nganaku lokulandzelako nako lokwetfulwe ngemphumelelo lenkhulu ekufundzisweni kweSiswati Lulwimi Lwasekhaya. Incwadzi Yemfundzi * Kulalela Nekukhuluma lokuyincenye lebaluleke kakhulu emphilweni yemuntfu. Umuntfu ulalelela tidzingo letinyenti letingamsita lapho akhona kuze naye akhona kutfutfukisa ummango lapho ahlala khona. * Kufundza Nekwehlwaya nako kubalulekile etimphilweni tetfu. Umuntfu lohlala afundza njalo nguloyo lohlala aphumelela kulakwentako ngaso sonkhe sikhatsi. Luju LweSiswati lukhutsata bafundzi naletinye tetsamelilwati kutsi atihlome tifundze. Fundzani-ke boNgwane, nali lidlelantfongeni lenu lenu inikhutsata. * Kubhla: Luju LweSiswati lukhutsata bafundzi naletinye tetsamelilwati kutsi atihlome tibhale. Bhalani-ke-ke boNgwane, nali lidlelantfongeni lenu linikhutsata. * Imisebenti lelungiselelwe luhlolo.

Children'sEducational materialEducational: English language & literacyChildren'sEducational materialEducational: Languages other than English Publisher: Cambridge University Press Publication Date: 01/01/2012 ISBN-13: 9781107619593  Details: Type: Paperback Format: Books
Availability: Usually despatched within 2 weeks. Login for Quick Checkout Add to Basket

More books by Simeon Simelane

More books by Elsie Msesi Shiba

More books by Phindile Monareng

More books by G.N. Khumalo

Leave Review

Delivery

Delivery Options

All delivery times quoted are the average, and cannot be guaranteed. These should be added to the availability message time, to determine when the goods will arrive. During checkout we will give you a cumulative estimated date for delivery.

Location 1st Book Each additional book Average Delivery Time
UK Standard Delivery FREE FREE 3-5 Days
UK First Class £4.50 £1.00 1-2 Days
UK Courier £7.00 £1.00 1-2 Days
Western Europe** Courier £17.00 £3.00 2-3 Days
Western Europe** Airmail £5.00 £1.50 4-14 Days
USA / Canada Courier £20.00 £3.00 2-4 Days
USA / Canada Airmail £7.00 £3.00 4-14 Days
Rest of World Courier £22.50 £3.00 3-6 Days
Rest of World Airmail £8.00 £3.00 7-21 Days

** Includes Austria, Belgium, Denmark, France, Germany, Greece, Iceland, Irish Republic, Italy, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden and Switzerland.

Delivery Help & FAQs

Returns Information

If you are not completely satisfied with your purchase*, you may return it to us in its original condition with in 30 days of receiving your delivery or collection notification email for a refund. Except for damaged items or delivery issues the cost of return postage is borne by the buyer. Your statutory rights are not affected.

* For Exclusions and terms on damaged or delivery issues see Returns Help & FAQs

You might also like

Poof ABC
(Paperback)
Arielle Berg; Isabel Casal
 
 
£12.95
 

Currently out of stock

AQA GCSE English Language Exam...
(Paperback)
Collins GCSE
 
 
£5.99
 
Latest Blog
Folklore of the Yorkshire Moors
10/02/2018

Read an Extract from Wendy Mitchell's Somebody I Used to Know
05/02/2018

Read an extract from Wendy Mitchell's Somebody I Used to Know, her memoir about living with dementia.

Where are you really from? An extract from Brit(ish): On Race, Identity and Belonging by Afua Hirsch
02/02/2018

Read an extract from Afua Hirsch's book Brit(ish): On Race, Identity and Belonging

View all Blog Entries
Twitter
Show/Hide Tweets
© W&G Foyle Ltd